"The ultimate aim of education is the development of character"

ชนะเลิศอันดับสอง รุ่น 8 ปีขึ้นไป A.D จินตคณิตสมาร์ทเบนครั้งที่ 21

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชนัญชิดา มะกอกน้อย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/12
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับสอง รุ่น 8 ปีขึ้นไป A.D จินตคณิตสมาร์ทเบนครั้งที่ 21 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี