"The ultimate aim of education is the development of character"

ประกาศนียบัตรเหรียญเงิน-วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (สวช.)

ขอเเสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณภาภัช ชินวัตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน-วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ) จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)