"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัล Quality Award รายการแข่งขันหุ่นยนต์  FIRST® LEGO® League Thailand Season 2022/23

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทีม  WR Power ได้รับรางวัล Quality Award

รายการแข่งขันหุ่นยนต์  FIRST® LEGO® League Thailand Season 2022/23 จัดโดย อพวช. ร่วมกับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย)  เมื่อวันที่ 3-4 ก.พ. 2566

สมาชิกทีม

นายพีรัช สมบูรณ์                                  ชั้น ม.3/4

เด็กชายชวภณ เนติสิงหะ                     ชั้น ม.2/1

เด็กชายธนกรัณฑ์ คุณเขต                   ชั้น ม.2/3

เด็กชายณัฐดนัย สุขศรี                         ชั้น ม.2/3

เด็กหญิงจิรัชญา เมฆิน                         ชั้น ม.2/3

เด็กชายธรรมนิตย์ เลื่อนประไพ           ชั้น ม. 1/3

เด็กชายเก้าคุณ เลิศรัตประภากร        ชั้น ม. 1/3

เด็กชายพสุธันส์ ศิริพรเลิศ                   ชั้น ม. 1/3

เด็กหญิงญาณิศา ประพฤติ                 ชั้น ม. 1/3

เด็กหญิงพอพันธุ์ ไพวิบูลย์                   ชั้น ม. 1/3

ครูผู้ควบคุมทีม      อ.ปิยเปรมกมล  วันติยา

อ.ธนกร  อับดุลสลาม