"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเชิดชูเกียรติ เด็กดี มีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรัชญ์สิรี ลิ้มศิริวิถี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10
ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เด็กดี มีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ประเภทเด็กเรียนดี ประพฤติดี
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566