"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลที่ 1 การประกวดศิลปกรรมของพิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่ ครั้งที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภญา ราชวังอินทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
ที่ได้รับรางวัลที่ 1 การประกวดศิลปกรรมของพิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 จัดโดย พิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่