"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวณภัทร วราทรนิธิศ รับเกียรติบัตรเยาวชนผู้มีทักษะด้านกีฬาและบุคคลผู้ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณภัทร วราทรนิธิศ ม.5/10 ที่ได้รับเกียรติบัตรเยาวชนผู้มีทักษะด้านกีฬาและบุคคลผู้ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการดีเด่น ครั้งที่ 2 เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565   ประกาศเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 จัดโดย สโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา