"The ultimate aim of education is the development of character"

TEDET Thailand Educational Development and Evaluation Test 2022

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรัชญ์สิรี ลิ้มศิริวิถี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10 ที่ได้รับรางวัล
– เหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์
– ชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์
การทดสอบความรู้ TEDET Thailand Educational Development and Evaluation Test 2022
จัดโดย The Southeast Asian Ministers of Education Organization เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 รางวัลระดับประเทศ