"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ภัทรพล ชั้น ป.3/3 ; เหรียญทองแดง รายการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภัทรพล บุญเชื้อ  ชั้น ป.3/3  เข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3  ได้รับเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565    จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)   ระดับจังหวัด