"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ธาม ชั้น ป.3/12 ; ประกาศนียบัตรเหรียญเงินวิชาภาษาอังกฤษและประกาศนียบัตรเหรียญเงินวิชาคณิตศาสตร์ รายการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธาม นพเกตุ ชั้น ป.3/12 เข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2565  ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)  และ ประกาศนียบัตรเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)   จัดโดย สวช.   ระดับจังหวัด