"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ชิณท์ณภัทร ชั้น ป.3/11 คณิตศาสตร์ยอดเยี่ยม รายการสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายชิณท์ณภัทร สูงขาว ชั้น ป.3/11 เข้าร่วมการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาตอนต้น  ได้รับรางวัลคณิตศาสตร์ยอดเยี่ยม เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2565  ณ .อาคารหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เขตพระนคร กทม.  จัดโดย สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ(แห่งประเทศไทย)  ระดับประเทศ