"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดโครงงานด้านความยั่งยืน ประเภทนักเรียน ประจำปี 2565

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การประกวดโครงงานด้านความยั่งยืน ประเภทนักเรียน ประจำปี 2565  (High School Student Project Competition 2022)  จัดโดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ในการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (The 7th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand) ภายใต้ “Theme : Actions toward the low-carbon world” ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก

  1. นางสาวพีรญาณ์ พลเยี่ยม
  2. นางสาวพริมา มีลา
  3. นางสาวชุติญา เลิศเตชะสกุล
  4. เด็กหญิงณัฐนันท์ ยืนยงธรรม
  5. เด็กหญิงณัฐชนันท์ ชมพูนุชแจ่มจรัส
  6. เด็กหญิงศุภิฌาย์ พงศ์ประเสริฐ
  7. เด็กหญิงธนภร ศรีวิชัย
  8. เด็กหญิงมีนา ประดิษฐสอน
  9. นางสาวพิชญธิดา เขื่อนศรี
  10. เด็กหญิงจรัสวรรณ ตรีอินทอง

ครูที่ปรึกษา อ.พรนิภา     กลิ่นนวม