"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเด็กดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายฉันทัช เชื้อสะอาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะเด็กดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทุนการศึกษา จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่