"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันโครงการเกียรติคุณเด็กและครูต้นแบบที่ดีของสังคมไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภัทศิตา ศิริปัญญา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ที่ได้รับรางวัล SMART STUDENT สุดยอดเด็กดีเด่นด้านวิชาการเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
จัดโดย สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม วันที่ 1 ธันวาคม 2565 (ระดับจังหวัด)