"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียน PRC รับรางวัล “เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ”  ด้านวิชาการ (ประเภททีม)

นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยในโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีรับรางวัลเยาวชนดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ ในการคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ  เข้าเยี่ยมคารวะ  รับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี และรับโล่รางวัล   เมื่อวันพุธที่ 11  มกราคม  2566    เวลา 10.00 น.   ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

รางวัล “เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ”  ด้านวิชาการ (ประเภททีม)

นายจิรัฐพล            ใจคำสืบ          ม.4/3

นางสาวณภัทร         จันทร์ทอง        ม.4/3

นางสาววชิรญาณ์      รัตน์จันตา        ม.4/3