"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ วันการกีฬาแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภณิตา ผลอุดม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
ที่ได้รับรางวัลคะแนนรวมอันดับ 10 รุ่น 10 ปีหญิง 7 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน
เหรียญทองรายการ
– เดี่ยวผสม 200 เมตร
– ผีเสื้อ 100 เมตร
– กบ 50 เมตร
– ฟรีสไตล์ 50 เมตร
– ฟรีสไตล์ 100 เมตร
– ผีเสื้อ 50 เมตร
– กรรเชียง 50 เมตร
เหรียญเงินรายการ
– กรรเชียง 100 เมตร
– กบ 100 เมตร
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ วันการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565
ณ สระว่ายน้ำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (ระดับจังหวัด)