"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียนรับประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ

นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ  เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม  2565  เวลา 13.30 น.   ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก วิภาวดี

จากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในงาน “2022 Kaohsiung International Invention and Design EXPO” (KIDE 2022) คือ

  1. นายจิรัฐพล            ใจคำสืบ           ม.4/3
  2. นางสาวณภัทร         จันทร์ทอง      ม.4/3
  3. นางสาววชิรญาณ์      รัตน์จันตา     ม.4/3

จากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในงาน “Seoul International Invention Fair 2022” (SIIF 2022)  คือ

  1. นางสาวพอใจ          พงศ์ศรีวัฒน์    ม.4/3
  2. นางสาวมัทธิตา        ต๊ะอุ่น             ม.4/3
  3. นางสาวชนิกานต์      ใสดี               ม.4/3