"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.ธนัทอร , ด.ช.ธีรา , ด.ช.สิทธา ชั้น ป.3 ; ได้รับรางวัลจากรายการศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนัทอร คงชาตรี ชั้น ป.3/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 – 3 จากรายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา2565 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 (ระดับเขตพื้นที่) ; เด็กชายธีรา วิญญูหัตถกิจ ชั้น ป.3/2 และเด็กชายสิทธา  สมบูรณ์ ชั้น ป.3/7 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3  จากรายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา2565   ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 (ระดับเขตพื้นที่)