"The ultimate aim of education is the development of character"

การเเข่งขันว่ายน้ำวันงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปัณณภรณ์ สามารถ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล อันดับที่ 5 รุ่นอายุ 9 ปีหญิง
(8 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน)
เหรียญทอง รายการ
– เดี่ยวผสม 200 เมตร
– ฟรีสไตล์ 50 เมตร
– ฟรีสไตล์ 100 เมตร
– กรรเชียง 50 เมตร
– กรรเชียง 100 เมตร
– ผีเสื้อ 50 เมตร
– ผีเสื้อ 100 เมตร
– กบ 100 เมตร
เหรียญเงิน รายการ
– กบ 50 เมตร
การเเข่งขันว่ายน้ำวันงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย (SAT) ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 (ระดับภาค)