"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฐปคัลภ์ เชียงเงิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ที่ได้รับรางวัล
– เหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
– เหรียญทองแดง วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2565 จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
วันที่ 7 ธันวาคม 2565 (ระดับภาคเหนือ)