"The ultimate aim of education is the development of character"

เยาวชนใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภัทศิตา ศิริปัญญา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เยาวชนใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมประจำปี 2566 ด้านเยาวชนผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยม
จัดโดย สโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากลแห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายองค์กรวัฒนธรรมระดับสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
วันที่ 2 มกราคม 2566 ณ หอประชุมคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ