"The ultimate aim of education is the development of character"

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กชายธนวัฒน์ สุขนภาสวัสดิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
2. เด็กหญิงนวพร ดวงมะลิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
3. เด็กหญิงพาณิภัค พุทธิมูล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 6 การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565