"The ultimate aim of education is the development of character"

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กหญิงธัญณิชา จันทร์คง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
2. เด็กหญิงมินยา ตังคนิวาส นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 9 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565