"The ultimate aim of education is the development of character"

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กหญิงดนยา กนกศีชริน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
2. เด็กชายทินภัทร บัญฑิตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
3. เด็กหญิงพลอยแสง ชุ่มมงคล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565