"The ultimate aim of education is the development of character"

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กชายภีมพศ เขื่อนคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินอันดับ 8 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
2. เด็กชายรัชพล ภัทรไชยประภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินอันดับ 9 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
3. เด็กหญิงศศิพิมพ์ ศักดิ์ขจรภพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 4 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6