"The ultimate aim of education is the development of character"

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กหญิงรัชญ์สิรี ลิ้มศิริวิถี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์ ศรีกำพล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
3. เด็กหญิงอารยา ทยายุทธ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 9 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565