"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ. วรรณวนัช ชั้น ป.3/3 ; ประกาศนียบัตรเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์และประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับนานาชาติ (สวช.) ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรรณวนัช คำตรี ชั้น ป.3/3 ได้รับรางวัล ประกาศนียบัตรเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น และ ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับนานาชาติ (สวช.) ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด  ณ สนามสอบโรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ   ระดับจังหวัด