"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.พิชาณัฏฐ์ ชั้น ป.3/3 ; เหรียญทอง Thailand English Skills Evaluation Test : TESET ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชาณัฏฐ์ สมบัติโพธิกุล ชั้น ป.3/3 ได้รับรางวัล “Gold Medal Certificate” เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น  โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3 (Thailand English Skills Evaluation Test : TESET) ประจำปีการศึกษา 2565  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565  จัดโดย Language Institute Thammasat University ร่วมกับ Thailand Academic Contest  ระดับประเทศ