"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับนานาชาติ (สวช.) ประจำปี 2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปัญณพงศ์ พงศ์มณี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/12
ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับนานาชาติ (สวช.)
ประจำปี 2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565
ณ สนามสอบโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย