"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัล ใบประกาศนียบัตรการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (TEDET)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปัญณพงศ์ พงศ์มณี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/12
ที่ได้รับรางวัล ใบประกาศนียบัตรการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ (Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย