"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับนานาชาติ (สวช.) ประจำปี 2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสิรินทร์ ศิริมาลัยสุวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับนานาชาติ (สวช.)
ประจำปี 2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย