"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับนานาชาติ (สวช.) ประจำปี 2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายรอยลที วิศวะโภคา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/11
ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย
การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับนานาชาติ (สวช.) ประจำปี 2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการ
ระดับชาติ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย