"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัล ใบประกาศนียบัตรการสอบวิชาคณิตศาสตร์ (TEDET)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณฐาภพ สุนทรานนท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
ที่ได้รับรางวัล ใบประกาศนียบัตรการสอบวิชาคณิตศาสตร์ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ (Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย