"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คว้า 3 รางวัล ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาเชียงใหม่ กลุ่ม 1
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

 1.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
รายชื่อนักเรียน

  1. นางสาวกชพร เพิ่มกำลังพล
  2. นายธนกฤต พิทักษ์
  3. นางสาวนันทิพร ทองมณี

ครูที่ปรึกษา อ.เฉลิมเกียรติ เพ็ชรภู่ และ อ.พรนิภา กลิ่นนวม

2.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
รางวัล เหรียญทอง
เรื่อง การศึกษาโปรตีนเกษตรจากกากถั่วเหลือง
คณะผู้จัดทำ

  1. เด็กชายวิน วรทรัพย์ไพศาล
  2. เด็กชายกัณฑ์ทวี ทีฆะสุข
  3. เด็กชายปุณณ ปุณณะบุตร

ครูที่ปรึกษา ดร.ขัติยา ปิยะรังษี และ อ.กีรติกานต์ ไชยโคตร

 

3.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
รางวัล เหรียญเงิน
เรื่อง กังหันดูดซับโลหะหนักในแหล่งน้ำ
คณะผู้จัดทำ

  1. เด็กหญิงลานนาเทวี ศรีตระกูล
  2. เด็กหญิงปาณนพิน ฟองคำ
  3. เด็กหญิงเพียงศิริ คงธนาธร

ครูที่ปรึกษา ดร.ขัติยา ปิยะรังสี และ อ.เฉลิมเกียรติ เพ็ชรภู่