"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับนานาชาติ (สวช.) ประจำปี 2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายนธีธัช คำเทพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ที่ได้รับรางวัล
– ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย
– ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับนานาชาติ (สวช.) ประจำปี 2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการ
ระดับชาติ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย