"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเหรียญทอง ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายนธีธัช คำเทพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ที่ได้รับรางวัลวัลเหรียญทอง ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 รอบแรก
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565