"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับนานาชาติ (สวช.) ประจำปี 2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรัชญ์สิรี ลิ้มศิริวิถี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10 ที่ได้รับรางวัล
– ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
– ประกาศนียบัตรเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับนานาชาติ (สวช.) ประจำปี 2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการ
ระดับชาติ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย