"The ultimate aim of education is the development of character"

ประกาศนียบัตรเหรียญเงิน-วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกรณ์ฐพัทธ์ วีระเดช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/12
ที่สอบได้คะแนนเกินเกณฑ์มาตรฐาน และได้รับประกาศนียบัตรเหรียญเงิน-วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)