"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลใบประกาศนียบัตรการสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายสิริบุณยากร วรรณโชติผาเวช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/12
ที่ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตรการสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย