"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ .ปวริศา ชั้น ป.2/4 ; เหรียญทองแดง การประกวดบรรเลงขิม 7 หย่อง Class D รุ่นอายุ 7-9 ปี

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปวริศา วิชัยขัทคะ ชั้น ป.2/4 เข้าร่วมการแข่งขันดนตรีไทยและขับร้อง รายการ Bangkok Christian College Music Competition 2022 ได้รับ รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทการประกวดดนตรีไทยและขับร้อง  การประกวดบรรเลงขิม 7 หย่อง Class D รุ่นอายุ 7-9 ปี  แข่ง Online เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565  จัดโดย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  ระดับประเทศ