"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ปรมะ ชั้น ป.1/3 ; เหรียญทอง รายการ แข่งขันภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนต้น 1-3 โครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปรมะ อิศราถรณ์ ชั้นป.1/3  ได้รางวัลเหรียญทอง  รายการ แข่งขันภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนต้น 1-3 โดยได้คะแนน 189 คะแนนจาก 200 คะแนนเต็ม (สอบ online) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 จัดโดย TOP TEST CENTER –โครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ระดับประเทศ