"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.กฤษณะพงศ์ ป.3/4 ; เหรียญทอง Thailand English Skills Evaluation Test : TESET ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกฤษณะพงศ์ พูนลาภยศ  ชั้น ป.3/4 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 คะแนนร้อยละ 82.00 ทำคะแนนได้ 82/100 คะแนน อันดับที่ 19 ของจังหวัดเชียงใหม่ อันดับที่ 228 ของประเทศ โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 (Thailand English Skills Evaluation Test : TESET) ประจำปีการศึกษา 2565  ได้รับเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  จัดโดย Thailand Academic Contest ร่วมกับ Language Institute มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับประเทศ