"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณคุณ  กองอินทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ  (ออนไลน์) ผ่านเกณฑ์ 81.51 คะแนน
จัดโดย ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ สอบเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565