"The ultimate aim of education is the development of character"

Bronze Medal Certificate การประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3 (TESET)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสิริกร กิติกร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ที่ได้รับรางวัล Bronze Medal Certificate จากโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3 (TESET)
คะแนนร้อยละ 61.00 ทำคะแนนได้ 61/100 คะแนน อันดับที่ 266 ของจังหวัดเชียงใหม่ อันดับที่ 899 ของประเทศ จัดโดย Thailand Academic Contest
ร่วมกับ Language Institute มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565