"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียนรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  จากการแข่งขันโต้วาที ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขอแสดงความยินดีกับางสาวอภิญญา  พลานุสนธิ์   ม.5/9,   นางสาวจุฑามณี  จันทร์ตา   ม.5/10  และ นายปริณ  ใจพรม  ม.5/9ที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  จากการแข่งขันโต้วาที ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการแข่งขันด้านวิชาการ ตามโครงการ “Festival of Talent”  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565    ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า เชียงใหม่  จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่