"The ultimate aim of education is the development of character"

Silver Medal Certificate การประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3 (TESET)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณภาภัช ชินวัตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ที่ได้รับรางวัล
1. Silver Medal Certificate จากโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3 (TESET) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565
2. ใบประกาศคะแนนผ่านเกณฑ์การสอบคณิตศาสตร์ จากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565