"The ultimate aim of education is the development of character"

ATOD International Dance Awards ประเทศ Australia (Pre-recorded)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงฟ้าใส ภววัฒนานุสรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง จากการแข่งประเภท Classical Ballet Solo เกียรติบัตร Honourable Mention ประเภท Classical Ballet Solo – 10 years and under B จากการแข่งขัน ATOD International Dance Awards ประเทศ Australia (Pre-recorded) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565