"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.พิมพ์ขวัญ ชั้น ป.3/4 ; เหรียญทอง Thailand English Skills Evaluation Test : TESET ประจำปีการศึกษา 2565

.ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิมพ์ขวัญ จันทร์แจ่ม ชั้น ป.3/4 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง การทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 (Thailand English Skills Evaluation Test : TESET) ประจำปีการศึกษา 2565  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565  จัดโดย Language Institute มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Thailand Academic Contest ระดับประเทศ