"The ultimate aim of education is the development of character"

เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 18

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมการประกวด แข่งขันระดับประเทศ ค่าย “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 18”
1. เด็กหญิงพลอยแสง ชุ่มมงคล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
2. เด็กหญิงดนยา กนกศีขริน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ได้รับรางวัลชมเชย ตอบปัญหา ระดับประถมศึกษา ครูที่ปรึกษา อาจารย์วารุณี ณ ลำปาง

1. เด็กชายธนวัฒน์ สุขนภาสวัสดิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
2. เด็กหญิงพาณิภัค พุทธิมูล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
3. เด็กหญิงนวพร ดวงมะลิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ได้รับรางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย ครูที่ปรึกษา อาจารย์กีรติกานต์ ไชยโคตร

1. เด็กหญิงศศิพิมพ์ ศักดิ์ขจรภพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ได้รับรางวัลชนะเลิศ วาดภาพจินตนาการ ระดับประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2565  ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช