"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.สายฟ้า ชั้น ป.3/4 ; เหรียญทองแดง Thailand English Skills Evaluation Test : TESET ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายสายฟ้า กิติกร ชั้น ป.3/4  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 คะแนนร้อยละ 57.00 ทำคะแนนได้ 57/100 คะแนน อันดับที่ 94 ของจังหวัดเชียงใหม่ อันดับที่ 560 ของประเทศ โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 (Thailand English Skills Evaluation Test : TESET) ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  จัดโดย Thailand Academic Contest ร่วมกับ Language Institute มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ระดับประเทศ