"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลศรีแผ่นดินนารายณ์ทองสาขา เยาวชนต้นแบบดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายมหาศาล ศิวะวรพล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลศรีแผ่นดินนารายณ์ทองสาขา เยาวชนต้นแบบดีเด่น
จัดโดยโครงการรักแผ่นดิน (สว.นท) สมัชชานัดจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยมี พลตรี หม่อมราชวงศ์ วัยวัฒน์จักรพันธ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง convention hall ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร